Lapsilähtöistä toimintakulttuurin kehittämistä pedagogisen dokumentoinnin tuella

Blogi Vantastinen

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheetTyönhakijat

Toimintakulttuuri, jossa aikuiset ja lapset oppivat vuorovaikutuksessa keskenään, sitouttaa työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Onnistumisten näkyväksi tekeminen vahvistaa positiivista toimintakulttuuria ja rohkaisee jatkamaan eteenpäin.

Neljä henkilöä on kokoontunut pyöreän kahvipöydän ääreen. Yhdellä heistä on tietokone edessään.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Sisältö

Kehittämistoiminta tuo mukanaan aina jotain uutta kehittämisen kohteena olevaan asiaan. Vantaan varhaiskasvatuksessa käynnissä ollut Kokeellinen oppimisympäristö - Digisti pedan dokumentointia! -kehittämistoiminnan (9/2021–12/2022) yhtenä keskeisenä tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen pedagogisesta dokumentoinnista.  

Vantaan päiväkodit saivat syksyllä pedagogista dokumentointia avaavat julisteet hyödynnettäväksi. Julisteet havainnollistavat pedagogisen dokumentoinnin prosessia ja tuovat esille näkökulmia, joiden huomioimiseen arjessa voi kiinnittää huomiota. Julisteet rikastuttavat työympäristöä ja niitä voidaan tarkastella yhdessä pedagogisissa rakenteissa ja pohtia, mitä näkökulmat meille ja meillä tarkoittavat. Julisteiden lisäksi pedagogisen dokumentoinnin ymmärrystä avataan Vantaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa Oppiva-verkkokoulutuksessa ”Digitaaliset tarinat pedagogisen dokumentoinnin tukena”. Koulutuksessa harjoitellaan digitaalisten sovellusten hyödyntämistä pedagogisen dokumentoinnin prosessissa. Koulutus vahvistaa digitaalista osaamista sekä tvt-laitteiden monipuolisempaa hyödyntämistä pedagogisen dokumentoinnin osaamisen lisäksi.

Millainen on kehittämistoiminnan aikana syntynyt ymmärrys pedagogisesta dokumentoinnista? 

Pedagoginen dokumentointi on moniulotteinen prosessi, jossa dokumentointi, dokumenttien esille tuominen ja yhteinen vuorovaikutuksellinen arviointi kulkevat vieterin lailla eteenpäin. Prosessi kuljettaa toimintaa kohti tulevaa. Prosessin aikana syntyneet oppimisen oivallukset ovat lopputulosta tärkeämpiä toiminnan kehittämisen kannalta.  

Ymmärrys tästä monimutkaisesta prosessista ei rakennu hetkessä. Sitä voidaan lähteä rakentamaan jatkuvan kehittämisen ja lapsilähtöisen toiminnan toteuttamisen näkökulmasta. Pedagogisen dokumentoinnin prosessissa osallisuus on kiinteästi mukana. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoituksena on siis yksinkertaisesti lisätä ymmärrystämme lapsesta, lapsiryhmästä ja tehdä oppimista näkyväksi sekä auttaa toteuttamaan lasten tarpeita paremmin vastaavaa toimintaa.  

Pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin näkökulmiin:  

 • Dokumentoi toimintaa monipuolisin menetelmin 

 • Tuo dokumentit näkyväksi oppimisympäristöön 

 • Tarkastele dokumentteja yhdessä lasten, huoltajien ja tiimin kanssa 

 • Hyödynnä reflektiota suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä 

 • Tartu lasten mielenkiinnon kohteisiin 

 • Lähde liikkeelle pienin askelin 

 • Hyödynnä lapsen vasua ja ryhmän toimintasuunnitelmaa monipuolisesti 

 • Tee oppiminen näkyväksi 

 • Rakenna mahdollisuuksia huoltajien osallisuudelle 

 • Oivalla pedagogisen dokumentoinnin ulottuvuuksia 

 • Keskustele tiimissä pedagogiikasta 

 • Muista tietoturva ja eettiset periaatteet 

Ymmärrys pedagogisesta dokumentoinnista on halua suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää lapsiryhmän tarpeita ja mielenkiinnon kohteita vastaavaa toimintaa. Toimintakulttuuri, jossa aikuiset ja lapset oppivat vuorovaikutuksessa keskenään, sitouttaa työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Onnistumisten näkyväksi tekeminen vahvistaa positiivista toimintakulttuuria ja rohkaisee jatkamaan eteenpäin.  

Perjantain portfolio - esimerkki pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisesta 

 • Toiminnasta viikon aikana otetut valokuvat katsotaan lasten kanssa yhdessä keskustellen aina perjantaisin. 

 • Ryhmän isoa näyttöä tai dataprojektoria hyödynnetään kuvien heijastamiseen. 

 • Lasten kanssa valitaan kuvatulvasta tärkeimmät kuvat eli ns. ydindokumentit. 

 • Valituista kuvista työstetään lasten kanssa dia Powerpoint-tiedostoon, jonne ryhmän portfolio rakentuu.  

 • Lapset ovat mukana työskentelyssä taitojensa ja mahdollisuuksien mukaan. Portfolio saa olla lasten näköinen.  

 • Kuvien yhteyteen kirjoitetaan esim. oppimisen hetkiä, lasten oivalluksia sekä nostoja yhteisestä keskustelusta. Kuviin voidaan avata myös toiminnan linkitystä varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin.  

 • Powerpoint-tiedosto toimii samalla viestintäkanavana huoltajille. Ensimmäinen dia voi olla ns. ajankohtaista-dia, johon voidaan tuoda esille huoltajille tiedotettavia asioita.  

 • Uusin toiminnasta kertova dia lisätään aina diaesityksen alkuun, jolloin se on helposti huoltajien löydettävissä.  

 • Yhteisen työskentelyn aikana työntekijöillä on mahdollisuus napata ideoita lasten tuomista ajatuksista ja yhteisestä keskustelusta seuraavan viikon toiminnan sisällöksi ja tavoitteiksi.  

 • Huoltajat pääsevät lukemaan portfoliota heille jaettavan linkin kautta. 

 • Pidemmältä aikaväliltä portfolioon kerätyt dokumentit kertovat ryhmän työntekijöille ryhmän toiminnan sisällöistä ja vasun mukaisen toiminnan toteuttamisesta sekä siitä, vastaako toteutettu toiminta lasten tarpeisiin tai toimintasuunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin. 

Jokaisessa ryhmässä ja jokaisessa tiimissä pedagoginen dokumentointi toteutuu ja näyttäytyy erilaisena. Iloitkaa jo tehdystä toiminnasta, kuunnelkaa lapsia ja ihmetelkää yhdessä. Säilyttäkää halu oppia, kasvaa ja kehittyä. Pysähtykää ihastelemaan yhteistä matkaa, perille ei ole kiire. Onnistutte aivan varmasti! 

Kehittämistoiminnan aikana syntynyt materiaali on nyt hankkeen päätyttyä kaikkien hyödynnettävissä Google sites –sivustolla: Varhain Oppiva Vantaa. 

Tämä blogikirjoitus on viimeinen viiden kirjoituksen sarjasta, jossa seurattiin Kokeellinen oppimisympäristö - Digisti pedan dokumentointia! -kehittämistoiminnan etenemistä. 

Kirjoittaja

Virve Huusko

Projektiasiantuntija Kokeellinen oppimisympäristö – Digisti pedan dokumentointia! Kehittämistoiminnassa tavoitteena on lisätä ymmärrystä pedagogisesta dokumentoinnista ja sen hyödyntämisestä Vantaan varhaiskasvatuksessa.  

Avainsanat

Päiväkodit