Opiskelu perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusNuoretOppilaat

Laadukas perusopetus on jokaisen lapsen oikeus. Vantaalla noudatamme lähikouluperiaatetta ja yhteisiä arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kouluissa huolehditaan, että oppilas saa riittävän yleistiedon ja oppii tarvittavat opiskelutaidot.

Oppilaat istuvat luokkahuoneessa ja viittaavat.

Vantaalla uskomme siihen, että oppimisen iloa syntyy oppilaiden uteliaisuutta herättämällä ja antamalla oppilaiden vaikuttaa arjen valintoihin. Hyvän oppimisen ja kouluviihtyvyyden ilmapiirin synnyttävät koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat yhdessä.

Perusopetus luokilla 1.-6.

Vuosiluokilla 1.-6. oppilailla on oma luokanopettaja, joka opettaa suurimman osan oppiaineista. Oppiaineita opetetaan ja opiskellaan tuntijaon asettaman tuntimäärän ja opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti jokaisella vuosiluokalla. Arviointi tehdään oppiaineittain jokaisena lukuvuotena.

Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelma.

Perusopetus luokilla 7.-9.

Vuosiluokilla 7.-9. opettajina ovat aineenopettajat. Lisäksi jokaiselle luokalle on nimetty oma luokanvalvoja. Vuosiluokilla 7.-9. opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kuvataan kaupunkitasoisessa opetussuunnitelmassa.

Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelma.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Kielten opiskelu

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 1. vuosiluokalta alkavana A1-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.

Oman äidinkielen opiskelu

Vantaalla tarjotaan oppilaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Oman äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelua, kielitaitoa ja viestintää. Oman äidinkielen opetus luo osaltaan pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle ja vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä.

Suomi toisena kielenä -oppimäärä (S2)

Suomi toisena kielenä opetusta saavat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen. S2 on oppimäärä, joka on rinnakkainen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärälle ja sitä opiskellaan, joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan. S2-opetuksen tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti lapsen suomen/ruotsin kielen taitoa niin, että hän ymmärtää ja tulee ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saa valmiudet oppia kieltä ikätasonsa mukaisesti.

Katsomusaineen opetus

Perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Oppilas voi saada myös oman uskontokuntansa mukaista opetusta vantaalaisissa peruskouluissa. Katsomusaineiden opetukseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai vuosittain täytettävällä oppilastietolomakkeella.

Taide- ja kulttuurikasvatus kouluissa

Vantaan kulttuuripalveluiden mm. Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseon, Taidetalo Pessin ja Toteemin, Vantaan kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kouluille suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuorten identiteettien, kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kulttuuripalveluiden taidepedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja soveltavaan kulttuurikokemukseen perusopetuksen aikana seuraavasti:

  • Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1.–3. luokkien aikana
  • Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4.–6 .luokkien aikana
  • Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7.–9. luokkien aikana

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on peruskouluille suunnattu palvelu, minkä tarkoituksena on edistää oppilaiden liikunnallista ja aktiivista toimintakulttuuria, sekä tukemaan opettajien osaamista ja työhyvinvointia. Kouluja neuvotaan luomaan ympäristöjä, missä opiskelijat voivat liikkua koulupäivän aikana enemmän ja istua vähemmän. Liikkuminen on tarkoitus saada osaksi koulupäivää oppimista tukevalla tavalla.

Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa

Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia sekä rohkaista heitä yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus sisältyy perusopetuksen opetussuunnitelmassa niin eri oppiaineiden kuin laaja-alaisten osaamisen taitojenkin opetukseen.

Ympäristökasvatus perusopetuksessa

Arviointi ja todistukset

Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin arvosanojen ja todistusten antamista. Ohjaavan palautteen avulla oppilas ymmärtää omaa oppimistaan ja tunnistaa vahvuuksiaan. Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia sekä lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen.

Oppivelvollisuus perusopetuksessa

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syy pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa oppivelvollisuus alkaa asiantuntijan suosituksesta vuotta säädettyä aikaisemmin. Lue lisää pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Oppivelvollisuuden voi keskeyttää lakiin kirjatuista painavista syistä. Oppivelvollisuuden keskeytystä perusopetuksen aikana hakee huoltaja alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja oppivelvollisuuden keskeyttämisestä saat oman koulun rehtorilta.

Vuoden 2021 alussa oppivelvollisuus laajeni. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 9. luokalla opiskelevat ovat velvollisia hakemaan yhteishaussa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Lue lisää oppivelvollisuuden laajenemisesta.

Avainsanat

PeruskoulutOpiskeluOppiminenEkaluokka