Kaava-aineistoa täydennetty ja aluerajauksen muutoksen myötä tehty korjauksia

Aluerajauksen muutoksen myötä tehdyt korjaukset

Rajauksen muutoksen myötä kaavakartan määräyksistä on poistettu Länsisalmea koskeva osuus.

Ajoitusmääräyksistä on poistettu Länsisalmen rakentamista ja Naturan kannalta kriittistä ekologista yhteyttä koskeva osuus:

  • ”Länsisalmen keskustan ja asuntoalueiden toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Länsisalmen asuntoalueen tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa metsälajiston liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen Sipoonkorven ja Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen ”Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet” välillä. Yhteyttä ei saa heikentää ennen kuin Länsisalmen alueen länsipuolinen uusi ekologinen yhteys on käytettävissä.”

Koska osa kyseisestä ekologisesta yhteydestä jää kaavakarttaan, on ekologisen runkoyhteyden määräystä täydennetty näin: ”Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa metsälajiston liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen Sipoonkorven ja Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen ”Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet” välillä.” Myös metron määräystä on täydennetty samalla perusteella: ” Metron toteuttaminen ei saa heikentää niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi ”Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet” on liitetty Natura 2000-verkostoon.”

Metroaseman merkintä ja määräys on poistettu, koska ainoa määräystä koskeva kohta jäi ulos rajatulle alueelle.

Keskusta-alueen (C) määräyksestä on poistettu Länsisalmi ja kokonaan lause: ”Länsisalmessa vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen tulee ajoittaa asuntorakentamisen aikatauluun.”

Yleiskaavan selostuksen kaikki kartat ja sisältö on korjattu vastaamaan muutettua rajausta. Samalla selostukseen on päivitetty voimassa olevaa maakuntakaavaa koskeva kirjaus, koska Uudenmaan maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 Uusimaa-kaavan kokonaisuuden tulemaan voimaan.

Selostukseen on tehty myös teknisiä korjauksia ja täydennetty lähdeluetteloa, johon on lisätty mm. merkittävä määrä yleiskaavatyössä käytettyjä luontoselvityksiä.

Kaava-aineiston täydennykset

Kaavan aineistoa on täydennetty Natura-arvioinnista ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta saaduilla lausunnoilla (LsL 65 §). Molemmissa lausunnoissa todetaan, että arviointi on tehty luonnonsuojelulain 65§:n mukaisesti asianmukaisella tavalla.

Vantaanjoen Natura-alueen osalta ELY katsoo, että merkittävien vaikutusten aiheutuminen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin voidaan riittävällä varmuudella sulkea pois. Johtopäätös on sama yhteisvaikutusten osalta. ELYn näkemyksen mukaan yleiskaava ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, kunhan jatkosuunnittelussa kiinnitetään virkistyskäytön ohjauksen lisäksi erityisesti huomiota toimivien liito-oravan kulkuyhteyksien säilyttämiseen. Sipoonkorven Natura-alueen osalta ELY katsoo, ettei yleiskaava yksistään tarkasteltuna merkittävästi heikennä suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Yhteisvaikutukset tulevat tarkemmin arvioitavaksi Östersundomin alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Ottaen huomioon kaupunginhallituksen päätöksen 30.11.2020 rajata yleiskaavasta Länsisalmen alueen pois, ELY toteaa, että yksistään tarkasteltuna Vantaan yleiskaavassa osoitettu maankäyttö ei merkittävästi heikennä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Yhteisvaikutukset, mukaan lukien Westerkullan peltoalueelle osoitetun metrolinjauksen toteuttamiskelpoisuus, tulevat arvioitavaksi tarkemmin Östersundomin alueen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Vantaan yleiskaava ei yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa tarkasteltuna heikennä merkittävästi Sipoonkorpi (FI0100066 SAC), Vestran suot, lehdot ja metsät (FI0100064) ja Mustavuoren lehto ja Österundomin lintuvedet (FI0100065 SAC/SPA) alueiden suojelun perusteena olevia luontoarvoja, kun esitetyt lieventämistoimenpiteet ja lausunnossa esitetyt asiat huomioidaan kaavassa.

Yleiskaavan aineistoon on täydennetty oheismateriaaliksi maantie 152 jatkeen aluevaraussuunnitelma, joka on valmistunut 22.12.2020. Suunnitelman selostus on asialistan liitteenä ja suunnitelman kartat ja liitteet on viety yleiskaavan nettisivuille vantaa.fi/yleiskaava2020. Aluevaraussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Uudenmaan ELYn ja Tuusulan kunnan kanssa yleiskaavatyön rinnalla. Osana suunnitelmaa tehtiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointi, joka on jo yleiskaavan oheismateriaalina.

Aluevaraussuunnitelman pohjana toimi Vantaan aiemmin laatima ”Maantien 152 jatkeen esisuunnitelma Hämeenlinnanväylälle” (tekninen lautakunta 10.11.2015 § 20).

Aluevaraussuunnitelma vastaa yleiskaavan ratkaisua. Aluevaraussuunnitelmassa tai yleiskaavassa ei kuitenkaan ole riittävässä määrin vielä ratkaistu maantien sijaintia tai sen vaikutuksia, vaan ne tulee ratkaista liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 18 §:n mukaisella yleissuunnitelmalla sekä muulla tarkemmalla aluesuunnittelulla. Yleissuunnitelman laatiminen on siksikin tarpeellista, että hanke on MAL-suunnitelmassa ajoitettu aikaisintaan 2030-luvulle eikä sitä ole ajoitettu voimassa olevassa MALsopimuksessa. Kaupunginhallitus antoi asiasta pöytäkirjalausuman 16.11.2020 § 7 “Kaupungin on edistettävä neuvotteluja Tuusulan kunnan kanssa maantie 152 linjauksen toteuttamiseksi Kesäkylän pohjoispuolelta. Pohjoinen linjaus voi olla taloudellisesti edullisempi ratkaisu sekä säästäisi paremmin luontoarvoja ja olisi vähemmän haitallista asutukselle.”

Kaupunginhallitus 11.1.2021

Liitteet:

Yleiskaavan Natura-arvioinnista saatu lausunto: Metsähallitus

Yleiskaavan Natura-arvioinnista saatu lausunto: Uudenmaan ELY-keskus

Maantie 152 välillä Tuusulanväylä – Hämeenlinnanväylä / aluevaraussuunnitelman selostus, kokonaan

Julkaistu: 11.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter