Täydennysrakentamista Hirsipuistoon (nro 001781)

Kaupunginvaltuusto on 31.1.2011 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 30.3.2011

Askiston liikekeskuksen, Hirsipuiston ym. asemakaavamuutos on aiemmin ollut osa asemakaavatyötä nro 262200, Koivurinne 1. Asemakaava on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa osiin.

Tämä asemakaavamuutos käsittää Vihdintien länsipuolisen alueen Hirsipuiston ja Askistontien pohjoispäänkohdalla, joissa asemakaavaa muutetaan Vihdintien meluselvityksen (2006) ja kehittämiselvityksen (2008)edellyttämällä tavalla. Kaavamuutos sisältää myös 2007 hyväksytyn yleiskaavan mukaisen täydennysrakentamisalueen sekä Askiston liikekeskus Oy:n kaavamuutoshakemuksen rakennusoikeuden korottamiseksi.

Lisäksi on tarkoitus antaa kaavamääräyksiä meluntorjunnasta.

Kaavamuutoksen kuvaus ja perustelut

  • Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaa-vassa on esitetty Hirsipuistoon täydennysrakentamisalue,joka voidaan toteuttaa vielä voimassa olevan yleiskaavanpohjalta.
  • Askiston liikekeskuksen rakennusoikeutta nostetaan siten, että kellaritilojen osittainen muutos liiketiloiksion mahdollista.
  • Vihdintien kehittämisselvityksessä (Tiehal-linto 2008) on esitetty Askiston eritasoliittymä, joka alittaaVihdintien uudella Kurkihirsi-kadulla. LisäksiVihdintien meluselvitykset edellyttävät asemakaavan ajan-tasaisuuden arviointia ja asemakaavan melumääräystentarkistamista.

Nykytilanne ja lähtötiedot

  • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
  • Vielä voimassa olevassa yleiskaavassa (1992) alue onpientaloaluetta ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työ-paikka-aluetta. Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleis-kaavassa alue on pientaloaluetta (A3) ja teollisuusaluetta,jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-muksia (TY). Askistoon on merkitty keskustatoimintojenalakeskus (c). Tälle alueelle ei kohdistu jatkovalitusta.Lisätietoja yleiskaavoituksesta
  • Voimassa oleva asemakaava on esitetty vieressä.
  • Maan omistaa katu- ja puisto- ja lähivirkistysalueidenosalta Vantaan kaupunki, Hirsikujan ja korttelialueidenosalta yksityiset.
  • Vihdintien kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008) onesitetty Askiston eritasoliittymä.
  • Alueelle laadittu asemakaavan muutosluonnos onkuvattu jäljempänä. Vihdintietä koskee myös asemakaava nro 261100, Koivurinne 1.
  • Asemakaavamuutossisältää yleiskaavan mukaista täydennysrakentamista. Hirsipuiston maaperä soveltuu keskeisiltä osiltaan huonosti rakentamiseen, mistä syystä täydennysrakentamisalue sijaitsee rinteelle.

Kaavan nro asiakirjat (nro 001781)

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.02.2009 (PDF)

Lisätietoa

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 13.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter