Vantaa tehostaa maankäytön ja sopimusten valvontaa

Vantaan sisäinen tarkastus on arvioinut Vantaan Golfpuisto Oy:n tarkastuksen yhteydessä kaupungin maankäytön sopimuksia, lupaprosessia ja valvontaa sekä antanut suosituksia toiminnan tehostamiseksi. Vantaan Golfpuiston tarkastuksen yhteydessä ilmeni, että myös kaupungin omia sisäisiä käytänteitä ja tiedonkulkua on tarpeen parantaa. Siksi kaupunginjohtaja antoi maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialalle tehtäväksi uudistaa ja tarkentaa toimintatapoja.

Maanvuokrasopimuksiin sisällytetään jatkossa kohta, jonka mukaan ”vuokra-alueella ei sallita maa-ainesten vastaanotto- tai läjitystoimintaa”. Eri lautakunnilta pyydetään lausunto alueen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta. Vuoden 2019 alusta geotekniikan yksikkö siirtyy kuntatekniikan keskuksesta kiinteistöt ja asuminen -tulosalueelle, joka vastaa kaupungin maanvuokrasopimuksista julkista kaupunkitilaa lukuun ottamatta. Näin geotekniikalla on suora valvontayhteys sopimusosapuoliin maanvuokrasopimukset laatineen tulosalueen sisällä ja sopimusten kokonaishallinta ja -valvonta voidaan organisoida tehokkaammin.

Vuokrasaatavien suorittamista valvotaan paremmin. Perintätoimistolta saadaan tiedot maksurästeistä kuukausittain.

Merkittävien hankkeiden alussa suoritetaan riskiarviointi. Yhteistyökumppaneista ja kilpailuihin osallistuvista yksityisistä tahoista tehdään taustatarkastus, sisältäen harmaan talouden torjunnan, luottotiedot ja aiemman toimintahistorian. Sopimusten sanamuotoja tarkastetaan ja täsmennetään, ja sopimusten mallipohjia kehitetään. Juristit osallistuvat sopimusneuvotteluihin tärkeissä hankkeissa alusta lähtien.

Tiedonvaihtoa kaupungin eri toimijoiden välillä parannetaan ja toimintatapoja kehitetään hankejohtamisen suuntaan. Isoihin hankkeisiin nimetään hankeryhmä, joka seuraa hanketta alusta alkaen. Lisäksi nimetään alueelliset vastuuhenkilöt, jotta hankkeiden yhteisvaikutukset tunnistetaan ja hankkeet pystytään yhteen sovittamaan alueella.

Vantaan koko organisaation uudistamisen yhteydessä selkeytetään edelleen toimialan tulosaluejakoa, jotta toiminnan sisäistä yhteistyötä ja toiminnan läpinäkyvyyttä voidaan parantaa.

Julkaistu: 18.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter