Jätteiden lajittelupömeleitä taloyhtiön pihalla

Ympäristölautakunta lausui Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnista

Lautakunta käsitteli keskiviikon kokouksessaan Uudenmaan ELY-keskuksen pyytämää lausuntoa Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Vantaan Energia suunnittelee vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan laajentamista osana yrityksen tavoitetta leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla. Lausunnossa on arvioitu kolmea vaihtoehtoa: laajennusta ei toteuteta, nykyisten kattiloiden kapasiteettia lisätään tai nykyisten kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella arinakattilalla.

Lausunnossa todetaan, että hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen ja kivihiilestä luopuminen ovat hyviä tavoitteita, mutta jätteen synnyn ehkäisyn, kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmasta polttokapasiteetin kasvattaminen on ristiriitaista. Lausunnossa esiin nostettuja erityishuomioita:

  • Vaihtoehtotarkasteluun tulisi ottaa jätteen laadulliset muutokset erilliskeräysvelvoitteiden tiukentuessa. Yhtenä vaihtoehtona tulisi tarkastella myös erityisalojen jätteiden, kuten terveydenhuollon jätteiden, PVC-jätteiden ja autopalottamoiden seulajätteen, polttoa uudessa laitoksessa.
  • Melun ja hajun vaikutusalue tulisi olla esitettyä laajempi kattaen koko laitosalueen ympäristön. Esimerkiksi jätevoimalan pohjoispuolella Ojangon ulkoilualue ulottuu asutusta lähemmäksi.
  • Uuden linjan savukaasun puhdistuksesta syntyisi lisää jätevesiä, joiden määrää tulee arvioida suhteessa jätevesiverkoston kapasiteettiin, kuin myös laajennuksen rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen.
  • Luonnonvarojen käyttöä on tarkasteltava myös siitä näkökulmasta, onko polttokapasiteetin kasvulla vaikutusta materiaalien talteenottoon vai onko riskinä, että polttokapasiteetin kasvu ei motivoi nykyisenlaiseen kierrätykseen, saati innovatiivisten kierrätysratkaisujen syntyyn.
  • Jätevoimalan laajennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan merkityn Pitkäsuontiestä Helsingin puolelle jatkuvan Porvoonväylän rinnakkaiskatuyhteyden tarvitsema tila ja käynnistää asemakaavan muuttaminen hanketta varten ajoissa.

Lautakunta teki lausuntoon lisäyksen jätejakeiden laatuun liittyen. Kirjaus tulee pöytäkirjaan, asia 8.

Muita lautakunnan päätöksiä:

  • Tiedoksi merkittiin Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vantaan ympäristölautakunnan ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta koskien hevostallin ympäristölupatarpeen arviointia, asia 7
  • Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain mukaisten palkkioiden enimmäismäärän vahvistaminen vuodelle 2019, asia 9
  • Vantaan kaupungin uuden terveydensuojelujärjestyksen hyväksyminen, asia 10
  • Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuodelle 2019, asia 11

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter