Osallisuus ja vaikuttaminen koulussa

Asiasanat

KoulutusNuoret

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun ja luokan asioihin sekä saada kokemuksia vastuunotosta ja yhteisten asioiden hoidosta. Koulussa opetellaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, osallistumista yhteiseen päätöksentekoon, tavoitteiden asettamista ja vaikuttamistaitoja.

Koulun toimintakulttuurin kehittämisen edellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu. Oppilaat osallistuvat oman kehitystasonsa mukaisesti koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa oman koulun oppilaat tarjoavat vertaistukea muille oppilaille koulun arjessa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita ja kouluviihtyvyyttä, lisätä yhteisvastuuta sekä kannustaa turvallisen ja myönteisen ilmapiirin luomiseen koulussa.

Oppilaskuntatoiminta

Vantaan jokaisessa koulussa on oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista koulussa.  Toiminnan tarkoituksena  innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskuntatoiminta yhdessä koulun ja kunnan muiden osallisuutta tukevien rakenteiden ja toimintatapojen kanssa tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Vantaan nuorisovaltuusto

Nuoret valitsevat keskuudestaan 13–18-vuotiaat edustajat Vantaan nuorisovaltuustoon kahden vuoden välein. Nuorisovaltuusto ajaa lasten ja nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia ja edustamalla lapsia ja nuoria muun muassa kaupungin lautakunnissa.

Lisätietoa Vantaan nuorisovaltuusto toiminnasta >